Some old LOMO photos. Taken with Diana+.

Phuket, Thailand